Personverntesten

Bestill et gratis møte

Ta den hurtige eller grundige personverntesten

Velg test

Personvernforordningen

Les mer om personvernforordningen

Personvernretten

Norges første lov om personvern, personregisterloven, ble i 2000 erstattet av personopplysningsloven. Personopplysningsloven implementerte det såkalte personverndirektivet fra 1995. 

Personopplysningsloven har siden blitt endret flere ganger. Den fortolkes i samsvar med de EU-rettslige prinsipper og hensyn som følger av direktivet.

Personvernforordningen

I januar 2012 la EU-Kommisjonen frem forslag til en personvernpakke som, etter nærmere forhandlinger med EU-Parlamentet og EU-rådet, ble endelig vedtatt den 14. april 2016. Pakken består av personvernforordningen (Forordning EU 2016/679) som erstatter personverndirektivet, og direktiv om personopplysninger i straffesakskjeden (Direktiv (EU) 2016/680).

Forordningen gjelder direkte i alle EUs medlemsstater fra 25. mai 2018. Justis- og beredskapsdepartementet har uttalt at de tar sikte på at den nye personopplysningsloven skal tre i kraft i Norge fra samme tidspunkt. Forordningen viderefører langt på vei reglene i gjelende personopplysningslov. Men det er også vesentlige nyvinninger. Dette gjelder bl.a. prinsippet om ansvarlighet, dokumentasjonskrav, kravet om konsekvensvurderinger, kravet om å utnevne en personvernrådgiver (DPO) og skjerpesle av bøtenivået. 

Ny personvernlov

I juli 2017 publiserte Justis- og beredskapsdepartementet høringsnotat om implementeringen av forordningen i norsk lov. Høringsnotatet inneholder mye informasjon om hvordan forordningen planlegges implementert. Høringsfristen var 16. oktober 2017, og departementet jobber nå med lovforslaget som skal presenteres for Stortinget, og planen er lovforslaget skal være klart til Stortingets vårsesjon slik at det kan behandles i Stortinget og vedtas med Stortingets samtykke før den 25. mai 2017.

Særlig om politi- og påtalemyndighetene

Det er viktig å være oppmerksom på at personvernforordningen ikke gjelder for politi-og påtalemyndighetenes behandling av personopplysninger når behandlingen skjer for å forebygge, etterforske, avsløre eller forfølge straffbare handlinger eller fullbyrde strafferettslige sanksjoner. I disse tilfeller er det politiregisterloven, som sist ble endret ved vedtagelsen av Direktiv (EU) 2016/680 den 21. juni 2017, som regulerer behandlingen av personopplysninger.